نحوه پانچ دستی فیکسر آلومینیومی ترمال (L x 9.4) TS94