مدارک کنترل کیفیت

این امر ضروری است که هر جنبه ای از فرآیند تولید ما مطابق با استانداردهای سختگیرانه و معیارهای بین المللی تأیید گردد. تضمین کیفیت و احترام به محیط زیست ، رضایت مشتری و همچنین توجه به بهداشت و ایمنی در محل کار از اولویتهای اساسی شرکت آلاکس می باشد. انتخاب استراتژیک اصلی آلاکس همواره بهبود و گسترش مداوم قابلیت های تولید آن بوده است. بنابراین، امروزه این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان یراق آلات درب و پنجره آلومینیومی در ایران با تنوع بیش از 500  نوع محصول مختلف بوده که کنترل کیفیت مؤثر در کل فرایند تولید را تضمین نموده است.  برا ی اطمینان از کیفیت بالا، ما محصولات خودرا در حین فرایند تولید از طریق چندین آزمایشگاه کنترل کیفی موجود در خود کارخانه و آزمایشگاه ها ی معتبر دیگرتست می کنیم. همچنین محصولاتی که توسط شرکت تولید نمی شوند قبل از ورود به انبار به روش های معیین مورد بازرسی وآزمون قرار می گیرند. ما برای هر موقعیت و شرایطی یک دستورالعمل کنترل کیفی خاص را تعریف می کنیم که باید با دقت دنبال شود. علاوه بر این ، آموزش های گروهی به طور مرتب در مورد محصولات جدید درکنارآموزش های ادوار ی مجدد را اجرا و دنبال می کنیم.فلسفه ما این است که کارکنان خود را در موقعیت کنترل کیفی قرار دهیم و مسئولیت فرد ی را برا ی کنترل کیفی مطلوب تقویت کنیم.
ما طرح ریزی و تدوین فرایندهای خود را بر مبنای واقعیات موجود و آخرین بازنگری الزامات استانداردهای مرتبط برقرار نموده ایم.
تعیین هدف،برقراری تعامل بین عوامل در هم تنیده سیستم،تعیین زیرساختها،تدوین روش های اجرایی واستانداردهای مرتبط، تعیین و برقراری مسیر ارتباطات سازمانی،تعیین شاخص های پایش و اندازه گیری فرایندها وکنترل سوابق بعنوان ویژگی بکار گرفته شده در ایجاد فرایندهای سازمانی است.
دریافت بازخوردها در حوزه های مختلف  وتحلیل نتایج حاصله برای آگاهی و اطمینان از برقراری سیستم پویا، نظامند واثر بخش ،فعالیتی است که بصورت مستمر در شرکت آلاکس انجام میگیرد.
•    انجام روش های بازرسی وآزمون از طریق دقیق ترین روش های کنترلی(ابزاری وآماری) برای محصولات و اقلام موثر برکیفیت محصول
•    احداث آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت با تجهیزات مدرن و پیشرفته برای ارزیابی و کنترل ویژگیها و عملکرد محصولات
•    انجام آدیت های پریودیک برای حصول اطمینان از رعایت اصول فنی وکیفی بر روی محصولات و فرایندها
•    ارزیابی انطباق بر اساس نتایج حاصل از آزمونها وتست ها در حوزه های کیفیت محصول،موارد ایمنی وبهداشتی و زیست محیطی
•    انجام ممیزی های داخلی بر اساس الزامات استانداردهای موجود وگزارش جامع از نتایج و بازخوردها از طریق برگزاری حلسات بازنگری مدیریت
•    اجرای برنامه جامع بهبود مستمر
•    بعنوان فعالیت های اساسی در حوزه تضمین کیفیت مورد توجه هستند.


خط مشی کیفیت


استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
استاندارد ملی ایران برای یراق آلات ساختمانی  3_19091