محصولات

فیکسر آلومینیومی پانچی  (L x 13.2)  از پروفیل 20021

فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 13.2) از پروفیل 20021

دسته‌بندی فیکسرهای آلومینیومی پانچی

0 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
250131
20084
7.7
250131
10852
7.7
250131
10606
7.7
350005
20672
9.7
350005
20859
9.7
350124
2811
10.2
350006
20671
18.8
350006
10518
18.8
350117
10200
26.7
350007
20678
27.8
350011
20784
55.8
350011
20791
55.8
350011
20792
55.8
350413
21223
10.8
350413
21224
10.8
350402
21582
23.1