محصولات

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 42.5)

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 42.5)

دسته‌بندی فیکسرهای‌ آلومینیومی‌ زیر‌ دکمه‌ پلاستیک

1 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
340108
10108
23
وسط
340212
20097
24
راست
340211
20097
24
چپ
10475
10475
24.6
وسط
340212
10202
26
راست
340181
10202
26
وسط
340211
10202
26
چپ
340181
20745
26
وسط
340187
20866
26.5
راست
340186
20866
26.5
چپ
340187
20783
26.5
راست
340186
20783
26.5
چپ
340187
10853
26.5
راست
340186
10853
26.5
چپ
340216
20764
27
راست
340215
20764
27
چپ
340112
10305
28.4
وسط
340193
724
34
راست
340192
724
34
چپ
340193
20056
34
راست
340192
20056
34
چپ
340142
20860
37.5
وسط (PVC حور)
340102
2606
41
راست
340104
2606
41
چپ
340102
10304
41
راست
340104
10304
41
چپ
340102
10604
41
راست
340104
10604
41
چپ