محصولات

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 22.3)

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 22.3)

دسته‌بندی فیکسرهای‌ آلومینیومی‌ زیر‌ دکمه‌ پلاستیک

1 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
340015
10196
19
وسط
340015
21010
19
وسط
340015
21056
19
وسط
340015
20108
19
وسط
340015
20258
19
وسط
340015
21028
19
وسط
340015
10847
19
وسط
340015
10850
19
وسط
340015
20797
19
وسط
340015
10473
19
وسط
340146
10410
26
راست
340165
10410
26
وسط
340145
10410
26
چپ
340146
10605
26
راست
340165
10605
26
وسط
340145
10605
26
چپ
340228
21490
26.8
وسط
340229
21205
27.2
وسط
340191
21206
29.2
وسط
340232
21204
35.5
وسط
340230
21203
41.5
راست
340230
21203
41.5
چپ