آئین تجلیل از آلاکس به عنوان واحد نمونه کار

آئین تجلیل از آلاکس به عنوان واحد نمونه کار

آئین تجلیل از آلاکس به عنوان واحد نمونه کار در حوزه صنعت با حضور رئیس اداره کار و رفاه و امور اجتماعی جناب آقای دکتر فتحی