محصولات

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 16.6)

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 16.6)

دسته‌بندی فیکسرهای‌ آلومینیومی‌ زیر‌ دکمه‌ پلاستیک

1 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
340219
20766
27
راست
340218
20766
27
چپ
340220
20766
42
وسط
340087
10311
42
وسط
340086
10310
42
راست
340033
10310
42
چپ
340086
20681
42
راست
340033
20681
42
چپ
340086
178
42
راست
340043
178
42
چپ
340087
180
42
وسط
340087
20194
42
وسط